Raport bieżący nr 18/2022

16.09.2022

Temat: Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej przez KNF

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2022 r., doręczono decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Na mocy tej decyzji KNF nałożyła na Spółkę:

  1. karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł wobec stwierdzenia, iż Spółka w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016, nienależycie wykonała obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 56 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 791, dalej: „Ustawa zmieniająca 2”):
    • Poprzez nieprawidłową wycenę aktywów dostępnych do sprzedaży – obligacji wyemitowanych przez Zamzaw sp. z o.o. oraz Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., co spowodowało zniekształcenie wartości majątku oraz wyniku finansowego za rok 2016;
    • Poprzez brak informacji dodatkowej do pozycji „Inne” w kwocie 3.266.000 zł, zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 w ramach noty 24 do pozycji „Pozostałe należności”.
  2. Karę pieniężną w wysokości 1 300 000 zł wobec stwierdzenia, iż Spółka w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, nienależycie wykonała obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 56 ust.1 pkt 2 lit. b Ustawy o ofercie, w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą 2”:
    • Poprzez nieprawidłową wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – obligacji wyemitowanych przez Raczam sp. z o.o. w likwidacji, co spowodowało zniekształcenie wartości majątku oraz wyniku finansowego za rok 2017.

W szczególności KNF wskazała, że:

  • • Raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz raport roczny za rok obrotowy 2017, w ramach których opublikowane zostały sprawozdania finansowe za lata 2016 oraz 2017, nie miały pełnego waloru informacyjnego, gdyż pomijały dane emitentów obligacji, powodując m.in. niepewność co do wartości prezentowanych przez Emitenta aktywów oraz wyniku finansowego.

Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest ostateczna, a przysługuje od niej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego lub skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Spółka zamierza złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.