Raport bieżący nr 16/2024

26.03.2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2024 roku, w związku ze zwołanym na dzień 27 marca 2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 9/2024, z dnia 23 lutego 2024 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt. 7 porządku obrad), Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Bartosza Graś, zawierające zgłoszenie kandydatury pana Wielkosław Staniszewski na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy zawierający opis posiadanego przez w.w. kandydata wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kandydat, o którym mowa, wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz poinformował, iż spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a nadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio S.E., w spółce cywilnej ani spółce osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki