Raport bieżący nr 16/2023

28.06.2023

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się dnia 28 czerwca 2023 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte, a do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik: