Raport bieżący nr 16/2022

30.06.2022

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;

2) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów; 3) treść dokumentów, które były przedmiotem głosowań, została przekazana do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu ESPI w następujących terminach:

a) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 w dniu 28 kwietnia 2022 r.,

b) pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowań w dniach 3 czerwca 2022 r. oraz 17 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki