Raport bieżący nr 16/2022

30.06.2022

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;

2) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów; 3) treść dokumentów, które były przedmiotem głosowań, została przekazana do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu ESPI w następujących terminach:

a) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 w dniu 28 kwietnia 2022 r.,

b) pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowań w dniach 3 czerwca 2022 r. oraz 17 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Current Report No. 16/2022

Subject: Resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Company

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offering – current and periodic information

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby announces the contents of the resolutions passed by the Annual General Meeting of the Company (the „AGM”) held on 30 June 2022.

The content of all resolutions voted on, together with the results of the voting, is attached to this current report.

At the same time, the Company announces that:
1) all draft resolutions put to vote at the AGM were adopted;
2) no objections were raised to the minutes of the AGM;
3) the contents of the documents that were subject to voting were communicated to the public via the ESPI system on the following dates:
(a) the financial statements for the 2021 financial year and the management report on the Company’s activities for the 2021 financial year on 28 April 2022,
(b) the other documents voted on, on 3 June 2022 and 17 June 2022.

Detailed legal basis: § 19(1)(6) – (9) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Załączniki / Attachments