Raport bieżący nr 15/2024

26.03.2024

Temat: Rezygnacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 25 marca 2024 r. oraz jego korekty nr 14/2024/K z dnia 25 marca 2024r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 26 marca 2024 r., Spółka otrzymała zawiadomienie o rezygnacji p. Piotra Adamika z kandydowania i powołania go na członka Rady Nadzorczej Spółki (o której to kandydaturze Spółka informowała pierwotnie w.w. raportem nr 14/2024 z dnia 25.03.2024 r. oraz jego korektą nr 14/2024 /K z dnia 25.03.2024 r.). W treści oświadczenia o rezygnacji nie podano przyczyn (powodów) rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).