Raport bieżący nr 15/2022

29.06.2022

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2022 r. wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, tj. łącznie 21 183 551 (dwudziestu jeden milionów stu ośmiuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 4 842 551 (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 741 000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 14 000 000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
  • 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (w trakcie rejestracji w KRS).

Emitent zdecydował o odstąpieniu od procedury wprowadzenia akcji do obrotu na rynku Regulowanym GPW w Warszawie S.A. w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego, gdyż nie pozwala ona na wprowadzenie więcej niż 19,9 % liczby papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym w okresie 12 miesięcy.

Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.