Raport bieżący nr 14/2022

28.06.2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2022 r. powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2022 r. zmiany statutu Emitenta dotyczącej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2021 z dnia 24 grudnia 2021r.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.000,00 euro dzieli się na 21 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 euro każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 21 000 000.

Jednocześnie Spółka podaje do wiadomości treść zmienionych postanowień statutu:

§ 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.000,00 euro (czterysta dwadzieścia tysięcy euro).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja.
 3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 • akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja,
 • akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja,
 • akcje serii H w ilości 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 14.000.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa eurocenty) każda akcja.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


Current Report no. 14/2022

Subject: Registration of the amendment to the Statutes of the Company

Legal basis: Article 56 paragraph 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Board of ManyDev Studio SE (hereinafter referred to as: „Company”) informs that today, i.e. June 27, 2022 the Issuer has received the information that on 24 June 2022 the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register registered an amendment to the Company’s Statutes, concerning a change in the amount of the Company’s share capital resulting from the acquisition of shares as part of a conditional share capital increase, of which the Company informed in current report No. 42/2021 dated 24 December 2021.

After the increase, the share capital of the Company amounts to EUR 420,000.00 and is divided into 21,000,000 shares with a nominal value of EUR 0.02 each.

The total number of votes resulting from all the above-mentioned shares of the Company amounts to 21 000 000.

At the same time, the Company announces the amended articles of association:

§6 of the Company’s Articles of Association received a new wording as follows:

„§6

 1. The initial capital of the Company amounts to EUR 420,000.00 (four hundred and twenty thousand).
 2. The Company’s share capital is divided into 21,000,000 (twenty-one million) shares with a nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) per share.
 3. The share capital shall be divided into:
 • A2 series shares in the number of 235,700 (two hundred thirty-five thousand seven hundred) bearer shares from number 000,001 to number 235,700, with a nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share;
 • B series shares in the number of 40,000 (forty thousand) bearer shares from number 00.001 to number 40,000, having the nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share;
 • C series shares in the number of 107,000 (one hundred and seven thousand) bearer shares from number 000.001 to number 107,000, having the nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share;
 • D series shares in the number of 200,000 (two hundred thousand) bearer shares from number 000.001 to number 200,000, having the nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share;
 • E series shares in the number of 600,000 (six hundred thousand) bearer shares from number 000,001 to number 600,000, having the nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share;
 • F series shares in the number of 5,076,300 (five million seventy-six thousand three hundred) bearer shares from number 0,000,001 to number 5,076,300, with a nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share,
 • G series shares in the number of 741,000 (seven hundred and forty-one thousand) bearer shares from number 000,001 to number 741,000, having the nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) each share,
 • H series shares in the number of 14,000,000 (fourteen million) bearer shares from number 00,000,001 to number 14,000,000, with a nominal value of EUR 0.02 (two euro cents) per share.

The consolidated text of the Company’s statutes is attached to this current report.

Detailed legal basis: § 5 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki / Attachments: