Raport bieżący nr 12/2022/K

17.06.2022

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022 r. raporcie bieżącym nr 12/2022 zawierającym informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zawarto treści dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.

W związku z tym Zarząd Spółki niniejszym uzupełnia korygowany raport o treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, tj.:

  • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,
  • sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego rok obrotowy 2021,
  • politykę wynagrodzeń.

Pozostałe informacje i dokumenty objęte raportem bieżącym nr 12/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki: