Raport bieżący nr 11/2022

25.04.2022

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. miała nastąpić 29 kwietnia 2021 r.

Raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).