Raport bieżący nr 10/2024

15.03.2024

Temat: Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 15 marca 2024 r., Spółka zawarła z francuską spółką Plug In Digital oraz ze spółką Madnetic Games S.A. umowę przeniesienia praw i obowiązków („Cesja”) wynikających z umowy wydawniczej i deweloperskiej zawartej dnia 20 lutego 2023 r., a dotyczącej gry video My Museum: Treasure Hunter w wersji PC („Umowa”), zawartej wówczas pomiędzy Spółką (jako Deweloperem), a francuską spółką Plug In Digital (jako Wydawcą) – o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. Na podstawie w.w. Cesji, spółka Madnetic Games S.A. weszła w prawa i obowiązki Spółki wynikające z w.w. Umowy, na co francuska spółka Plug In Digital wyraziła zgodę.