Raport bieżący nr 10/2023

25.05.2023

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2023 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Roberta Pakla oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 29.05.2023 roku.

Zgodnie z oświadczeniem, powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów w kontekście dalszej działalności zawodowej, który uniemożliwia pełnienie odpowiedzialnej funkcji członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.