Raport bieżący nr 1/2022

13.01.2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

English version below

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2022 r. Emitent powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 stycznia 2022 r. zarejestrował zmianę statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka podaje do wiadomości treść zmienionych postanowień statutu:

§ 5 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),

2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),

3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),

4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

5) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

18) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

19) Wydawanie gazet (58.13.Z),

20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

22) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

23) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

24) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

25) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),

26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)”.

§ 7 ust. 3 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.”

Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

ManyDev Studio tekst jednolity statutu

Current Report no. 1/2022

Subject: Registration of the amendment to the Statutes of ManyDev Studio SE

Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Board of ManyDev Studio SE („Company”, „Issuer”) informs that today, i.e. January 13, 2022. the Issuer has recieved the information that on 11 January 2022 the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register registered an amendment to the Company’s Statutes, adopted by Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 30 June 2021 on amending the Company’s statutes and Resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 30 June 2021 on amending the Company’s statutes adjusting the Company’s statutes to the amendment of Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 30 November 2020.

At the same time, the Company announces the content of the amended provisions of the statutes:

§ 5 of the Company’s statutes received a new wording as follows:

„The objects of the Company comprise:

1) Production of gas fuels (PKD 35.21.Z),

2) Generation of electricity (PKD 35.11.Z),

3) Transmission of electricity (PKD 35.12.Z),

4) Distribution of electricity (PKD 35.13.Z),

5) Trade of electric power (PKD 35.14.Z),

6) Steam, hot water and air conditioning supply (PKD 35.30.Z),

7) Financial leasing (PKD 64.91.Z),

8) Buying and selling of real estate on own account (PKD 68.10.Z),

9) Renting and managing of own or leased property (PKD 68.20.Z),

10) Agency in real estate trade (PKD 68.31.Z),

11) Real estate management performed on request (PKD 68.32.Z),

12) Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified (PKD 74.90.Z),

13) Other financial service activities not elsewhere classified, except insurance and pension funds (PKD 64.99.Z),

14) Other forms of granting credits (PKD 64.92.Z),

15) Activities of holding companies (PKD 64.20.Z),

16) Other monetary intermediation (PKD 64.19.Z),

17) Publishing activity within the scope of computer games (PKD 58.21.Z),

18) Activity related to software (PKD 62.01.Z),

19) Publishing of newspapers (58.13.Z),

20) Publishing of magazines and other periodicals (PKD 58.14.Z),

21) Other non-school forms of education not elsewhere classified (PKD 85.59.B),

22) Other publishing activities (PKD 58.19.Z),

23) Service activities related to preparing for printing (PKD 18.13.Z),

24) Reproduction of recorded media (PKD 18.20.Z),

25) Manufacture of games and toys (PKD 32.40.Z),

26) Wholesale of computers, peripheral equipment and software (PKD 46.51.Z)”.

§ Par. 7.3 of the Company’s statutes shall have a new wording as follows:

„Series H shares shall be subscribed for by those entitled under registered subscription warrants pursuant to Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of the Company of November 30, 2020, as amended by Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30, 2021.”

The consolidated text of the Company’s statutes is attached to this current report.

Detailed legal basis: § 5 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Dz. U. 2018 poz. 757).

ManyDevStudio consolidated text of the statutes