Raport bieżący nr 1/2022

13.01.2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2022 r. Emitent powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 stycznia 2022 r. zarejestrował zmianę statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka podaje do wiadomości treść zmienionych postanowień statutu:

§ 5 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),

2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),

3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),

4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

5) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

18) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

19) Wydawanie gazet (58.13.Z),

20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

22) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

23) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

24) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

25) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),

26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)”.

§ 7 ust. 3 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.”

Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załącznik:

ManyDev Studio tekst jednolity statutu