Przyjęcie przez KDPW do depozytu papierów wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.11.2010

Raport bieżący nr 39/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż na podstawie § 40 ust. 2 i 3 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 700/10 z dnia 12 listopada 2010 roku postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLADDRG00015 przez spółkę prowadzącą ten rynek z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii A2 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę AD.DRĄGOWSKI S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLADDRG00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.