Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki

31.03.2021

Raport bieżący nr 24/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020 i 15/2021 niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku, Spółka złożyła osobom wskazanym w par. 1 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 2 marca 2021 r., w związku z art. 1 pkt. 2 umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r., oferty nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych w łącznej ilości 14.000.000 _słownie: czternaście milionów_. Oferty zostały przyjęte w dniu 31 marca 2021 r. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,02 EURO _słownie: dwa euro centy_, po cenie emisyjnej równej 0,02 EURO _słownie dwa euro centy_ za każdą akcję, cena emisyjna została oznaczona przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 29 października 2030 roku.

Wyżej przytoczone oferty zostały złożone w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętą w dniu 30 listopada 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2020, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 280.000,00 EURO, którego celem jest umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji serii H oraz na podstawie uchwały nr 2 podjętej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2021 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021, w przedmiocie wskazania podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne

Opisane działania są elementem realizacji postanowień zawartych w Umówie Inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu