Przydział akcji serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

18.11.2010

Raport bieżący nr 44/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku został dokonany przydział akcji nowej emisji akcji serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w ramach wykonania prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych serii A i serii C.

W terminie realizacji prawa poboru złożono 660 zapisów podstawowych na 4.372.244 akcje serii E oraz 49 zapisów dodatkowych na 4.232.482 akcje serii E.
Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych.
Stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 38,46%.

Podstawa prawna:
§ 33. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.