Przydział akcji serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

18.12.2009

Raport bieżący nr 55/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2009 roku został dokonany przydział akcji nowej emisji akcji serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w ramach wykonania prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych serii A i serii C.

W terminie realizacji prawa poboru złożono 329 zapisów podstawowych na 1.112.020 akcji serii D oraz 34 zapisy dodatkowe na 4.259.624 akcji serii D.
Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych.
Stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 20,85%.

Podstawa prawna:
§ 33. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.