Przedterminowy wykup obligacji

07.03.2017

Raport bieżący nr 18/2017

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000585787_ dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C.
O nabyciu obligacji serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 26.02.2016r. natomiast o nabyciu obligacji serii C ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 18.01.2017r.

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.0217r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.803.515,63 zł _cztery miliony osiemset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100_. Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.520.000,00 _cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100_ oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 283.515,63 zł _dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100_.

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.0217r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 3.174.854,79 zł _trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100_. Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 24.854,79 zł _dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100_.

Emitent informuje, że w posiadaniu Emitenta pozostaje na dzień publikacji niniejszego raportu 200 _dwieście_ obligacji imiennych serii B spółki ZAMZAW Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł _trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_ o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r.

Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu