Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 02.02.2021 roku po przerwie w obradach

02.02.2021

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 02 lutego 2020 roku stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku _które kontynuowało swoje obrady w dniu 1 lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie_, wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1. Zmieniono nazwę firmy Emitenta na ManyDev Studio SE;

2. podjęło uchwały o odwołaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, przed upływem kadencji, składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodzili:
1_ Kamil Konrad Koralewski
2_ Ina Patrowicz
3_ Eliza Sylwia Studzińska
4_ Agnieszka Gujgo
5_ Damian Patrowicz

3. podjęło uchwały o powołaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, nowego składu rady nadzorczej emitenta, którą tworzą:
1_ Bartłomieja Kurylak
2_ Marcina Wenus
3_ Robert Pakla
4_ Maksymiliana Graś
5_ Tomasz Stajszczak

4. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ

5. do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich nowo powołanych członków rady nadzorczej, żaden z nich nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Ponadto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Życiorysy zawodowe, zawierające opis posiadanych przez ww. członków Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanową załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: – § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 757_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu