Projekty uchwał nr 3 i nr 4 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki

09.01.2012

Raport bieżący nr 4/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekt uchwał nr 3 i nr 4, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2012 roku. Poniżej treść otrzymanego pisma:

„Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 roku

Lech Drągowski
w miejscu
Zarząd Spółki
AD.DRĄGOWSKI S.A.
w miejscu

Działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych zgłaszam projekt uchwał w sprawie nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
Przedstawione projekty uchwał różnią się od projektów opublikowanych przez Zarząd w następujących kwestiach:
1. Cena akcji nabywanych od 0,01 zł do 2,50 zł.
2. Łączna wartość akcji do 2.000.000 zł.
3. Wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
4. Wyklucza się transakcje pakietowe z akcjonariuszami posiadającymi powyżej
5% kapitału zakładowego.
5. Transakcje pakietowe mogą być przeprowadzane w granicach średniej ceny
giełdowej nie wyższej niż 5% średniej z tygodnia poprzedzającego transakcję.
6. Po przekroczeniu przez cenę giełdową kwoty 1,70 zł transakcje mogą być
dokonywane wyłącznie w drodze zleceń maklerskich lub ogłoszenia wezwania.

W załączeniu proponowane projekty uchwał.

Lech Drągowski

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

„Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycia akcji własnych może następować w szczególności poprzez:
a) składanie zleceń maklerskich,
b) zawieranie transakcji pakietowych,
c) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2014 r.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 złotego (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Cena akcji nabywanych w drodze zawierania transakcji pakietowych (punkt 3 b) niniejszej uchwały) nie może być wyższa o więcej niż 5% od średniej cen zamknięcia z notowań giełdowych tygodnia poprzedzającego transakcję. W przypadku, kiedy średnia cena giełdowa z ostatniego tygodnia przed transakcją przekroczy kwotę 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie w sposób o którym mowa w pkt. 3 a) i 3 c) niniejszej uchwały. Transakcji pakietowych o których mowa w pkt. 3 b) Spółka nie może zawierać z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.” ———————–

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

„Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9.5. Statutu Spółki postanawia, co następuje:
1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2012 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
3. Kapitał rezerwowy tworzy się zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” ”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.