Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki

08.05.2012

Raport bieżący nr 17/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2012 roku, godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. Poniżej treść otrzymanego pisma:

„Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A.
w/m.

Działając na podstawie stosownych przepisów KSH wnoszę o podjęcie następujących uchwał:
a. w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, o treści następującej:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwala zmianę zasad księgowania i przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości z początkiem 2013 roku.”
b. w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku, o treści następującej:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwala wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu do kwoty nie wyższej niż 100.000 złotych (słownie sto tysięcy złotych), z oprocentowaniem nie niższym niż 10% (słownie dziesięć procent) w skali rocznej.”

W związku z powyższymi propozycjami uchwał konieczne jest uzupełnienie pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia o kolejne ppkt. d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

Po zmianach pkt. 12 otrzyma brzmienie:

12.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, b) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, c) w sprawie wyboru członków Zarządu w związku z upływem kadencji, d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

Lech Drągowski
Warszawa, dnia 8 maja 2012 roku”Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.