Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

14.05.2010

Raport bieżący nr 17/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: