Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. zgłoszone przez akcjonariusza

24.09.2015

Raport bieżący nr 64/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.09.2015r. do Spółki drogą elektroniczną wpłynęły w trybie art. 401 § 4 k.s.h. projekty uchwał w trzech sprawach postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. zgłoszone przez akcjonariusza Pawła Ratyńskiego.

Zarząd informuje, że projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza dotyczą następujących punktów porządku obrad:
1. Punkt 7a – w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
2. Punkt 7b – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki,
3. Punkt 7k – w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść projektów uchwał otrzymanych od akcjonariusza. Zarząd jednocześnie informuje, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza publikowane w załączeniu zostały przez Zarząd ograniczone w zakresie informacji, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

Załączniki: