Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

19.08.2013

Raport bieżący nr 16/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 25 września 2013 roku.

„Projekty uchwał na NZWZ AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie zwołane na dzień 25 września 2013 roku

Uchwała nr 1
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ___________________________

Uchwała nr 2
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr ………….. z dnia …………………..2013 r. AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 3
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana __________ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 4
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana __________ na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 5
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 6
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 7
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 8
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 20 ZWZ AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przejścia Spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna anuluje Uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 23 maja 2013 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku.”Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.