Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.06.2009

Raport bieżący nr 41/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. powołało:
1. Do składu Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Drągowską, na kadencję upływającą z kadencją Zarządu, to jest do dnia 20 czerwca 2012 roku.
2. Do składu Rady Nadzorczej:
– Pana Łukasza Drągowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
– Panią Ewę Janik;
– Panią Małgorzatę Montwiłł,
na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.
3. Panią Danutę Ślusarek na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5.1. pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.