Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

19.10.2016

Raport bieżący nr 38/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 19.10.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _§ 7.4 Statutu Spółki_.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7.4. Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 29.04.2016r.

Na mocy uchwały z dnia 19.10.2016r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty z kwoty 184.500,00 zł _sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych_ do kwoty 2.952.000 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100_, to jest o kwotę 2.767.500 zł _dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100_, poprzez emisję 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 19.10.2016r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.952.000 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100_ i będzie dzielił się na 29.520.000 _dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć groszy_ każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii F, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,18 zł każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji serii F wynosi 4.981.500,00 zł _cztery milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych_.

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 19.10.2016 r. zgodnie z treścią postanowień §7.4 Statutu Spółki wyraziła zgodę na emisję akcji serii F oraz ich cenę emisyjną.

Akcje serii F wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016 r. wyemitowane zostały z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach emisji publicznej w oparciu o memorandum informacyjne.

Dniem ustalenia prawa poboru, tj. dniem w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii F Spółki wyznaczony został dzień 07.11.2016r.
Każdemu akcjonariuszowi Spółki, który będzie posiadał akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru będzie przysługiwało na każdą posiadaną akcję Spółki prawo do objęcia 15 akcji nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda i emisyjnej 0,18 zł każda.

Emitent informuje, że szczegółowe informacje o subskrypcji, zasadach oraz terminach subskrypcji nowych akcji serii F zostaną podane do publicznej wiadomości oraz znajdą się w treści memorandum informacyjnego.

Emitent informuje, że ze względu na wartość emisji akcji serii F zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego, natomiast podane zostanie przez Emitenta do wiadomości publicznej stosowne memorandum informacyjne.

Załączniki: