Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

02.03.2017

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 02.03.2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _§ 7.4 Statutu Spółki_.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7.4. Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 29.04.2016r.

Na mocy uchwały z dnia 02.03.2017r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.952.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych_ do kwoty 8.560.800,00 zł _osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych_, to jest o kwotę 5.608.800,00 zł _pięć milionów sześćset osiem tysięcy złotych osiemset złotych 00/100_, poprzez emisję 56.088.000 _pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 02.03.2017r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 8.560.800,00 zł _osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych_ i będzie dzielił się na 85.608.000 _osiemdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii G, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie równym cenie emisyjnej tj. 0,10 zł każda akcja. Łączna wartość emisyjna 56.088.000 _pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii G wynosi 5.608.800,00 zł _pięć milionów sześćset osiem tysięcy złotych osiemset złotych 00/100_.

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 02.03.2017 r. zgodnie z treścią postanowień §7.4 Statutu Spółki wyraziła zgodę na emisję akcji serii G oraz ich cenę emisyjną.

Akcje serii G wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017 r. wyemitowane zostały z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach emisji publicznej w oparciu o memorandum informacyjne.

Dniem ustalenia prawa poboru, tj. dniem w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii G Spółki wyznaczony został dzień 20.03.2017r.
Każdemu akcjonariuszowi Spółki, który będzie posiadał akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru będzie przysługiwało na każde 10 posiadanych akcji Spółki prawo do objęcia 19 akcji nowej emisji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i emisyjnej 0,10 zł każda.

Emitent informuje, że szczegółowe informacje o subskrypcji, zasadach oraz terminach subskrypcji nowych akcji serii G zostaną podane do publicznej wiadomości oraz znajdą się w treści memorandum informacyjnego.

Emitent informuje, że ze względu na wartość emisji akcji serii G zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego, natomiast podane zostanie przez Emitenta do wiadomości publicznej stosowne memorandum informacyjne.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu