Podpisanie listu intencyinego z PlayWay SA. z siedzibą w Warszawie(wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej)

04.01.2021

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000734433 informuje, iż emitent był stroną rozmów a Akcjonariuszem i Inwestorami skutkiem czego w dniu 04.01.2021 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem posiadającym 20,14 % udziałów spółką Patro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz Inwestorami z branży produkcji oraz wydawania gier komputerowych PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Digital Melody Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Games Incubator sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie.

W wyniku podpisania Listu Intencyjnego Strony ustaliły, że Inwestorzy wyrażają zamiar objęcia akcji serii H oraz odkupienie od Akcjonariusza istniejących już akcji serii F i G. W wyniku powyższego Inwestorzy staną się właścicielami 32,8 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Platynowe Inwestycje SE tj. 6.888.000 _sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji. Podmioty wskazane przez Inwestorów obejmą dodatkowo 40% akcji tj. 8.400.000 _osiem milionów czterysta tysięcy akcji_.

Inwestorzy wyrażają zamiar przeniesienia własności niektórych gier i trailerów, które posiadają w swoim portfolio.
List intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania stron do zawarcia umowy sprzedaży oraz objęcia akcji spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska lecz Strony zobowiązały się dokładać wszelkich starań i będą współpracować w dobrej wierze i dążyć do wypełnienia założonych celów.
Strony podpisujące list intencyjny deklarują zamiar powołania nowej Rady nadzorczej, która następnie powoła nowy Zarząd posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw spółki z branży gamingowej. Ponadto strony Strony oświadczyły, iż będą dążyć do zawarcia umów sprzedaży oraz objęcia Akcji Serii H do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu