Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

30.09.2020

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu