Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

15.01.2021

Raport bieżący nr 4/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz piąty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Grójecka 43 lokal 1a, 02-031 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy.
Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 23/2020 w dniu 30.09.2020 r.
Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 26/2020 w dniu 28.10.2020 r.
Trzecie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 24.11.2020 r.
Czwarte wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 33/2020 w dniu 17.12.2020

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu