Odwołanie Prezesa Zarządu AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.06.2009

Raport bieżący nr 40/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 24/09, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. odwołało ze składu Zarządu, Prezesa Zarządu Pana Łukasza Drągowskiego przed upływem kadencji. Podstawa prawna:
§ 5.1. pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.