Odwołanie Emisji akcji serii G

01.03.2017

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że podjął decyzje o odwołaniu emisji akcji serii G spółki o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 10/2017 z dnia 20.02.2017r.

W związku z odwołaniem emisji akcji serii G nie będzie rejestrowane prawo poboru nowych akcji wyznaczone na dzień 08.03.2017r. oraz nie zostanie przeprowadzona oferta akcji serii G.

Emitent informuje, że na skutek omyłki dla obliczenia łącznej wartości emisyjnej akcji Spółki przyjął nie prawidłowy kurs Euro co spowodowało, że przeprowadzenie emisji akcji serii G wymagało by publikacji prospektu emisyjnego co wiązało by się z poniesieniem przez Spółkę wysokich kosztów sporządzenia oraz obsługi emisji akcji serii G co Zarząd uważa jest nie uzasadnione. Emitent wskazuje, że odwołanie emisji akcji serii G dokonywane jest również na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, która zwróciła uwagę na omyłkę Emitenta w tym zakresie. Jednocześnie Emitent pragnie podziękować Komisji Nadzoru Finansowego za zwrócenie uwagi w powyższej sprawie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu