Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu, wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne

03.03.2021

Raport UNI-PL nr 15/2021

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.03.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o:

1. odwołaniu całego składu dotychczasowego komitetu audytu;
2. powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Tomasz Stajszczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
Bartłomiej Kurylak – Członek Komitetu Audytu
Robert Pakla – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 Emitent informuje o podjęciu na posiedzeniu z dnia 02.03.2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zaoferowania warrantów subskrypcyjnych, których emisja została uchwalona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., następującym podmiotom:
1_ PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _00-712_ przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. PAW. 6., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389477, której zaoferowanych zostanie 6.899.999 _sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ warrantów subskrypcyjnych;
2_ Bartoszowi Graś, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 _dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem_ warrantów subskrypcyjnych_;
3_ Markowi Parzyńskiemu, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 _dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem_ warrantów subskrypcyjnych;
4_ Piotrowi Karbowskiemu, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 _dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem_ warrantów subskrypcyjnych.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu