Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.05.2015r.

09.06.2015

Raport bieżący nr 39/2015

Zarząd Emitenta niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta które odbyło się w dniu 26.05.2015r. wraz z odpowiedziami. Emitent informuje, że udzielenie odpowiedzi na zadane przez Akcjonariusza pytania następuje w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszaZWZ.pdf

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu

Załączniki: