Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

16.12.2019

Raport bieżący nr 27/2019

Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16.12.2019r. postanowiła oddelegować, na mocy art. 383 § 1 k.s.h., do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 16.12.2019r. do dnia 15.03.2020r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.
Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Pani Agnieszka Gujgo doświadczenie menadżerskie zdobyła zarówno poprzez pracę zawodową jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń z dziedzin zarządzania zespołem, zarządzania projektami.
Pani Agnieszka Gujgo posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz menadżerskich związanych z zasobami ludzkimi, finansami, audytem wewnętrznym oraz turystyką, kolejno w PHU Electroland, Investment Friends Electroland Sp. z o.o. oraz Urlopy.pl S.A.
Obecnie Pani Agnieszka Gujgo pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce Damf Inwestycje S.A. _poprzednia nazwa Fly.pl S.A._ oraz Prezesa Zarządu w spółce Investent Friends SE. Pani Agnieszka Gujgo nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Gujgo nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu