Objęcie obligacji oraz potrącenie wierzytelności

30.10.2015

Raport bieżący nr 81/2015

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 30.10.2015r. spółka objęła 942 (dziewięćset czterdzieści dwie) obligacji imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547450.

Objęcie obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).
Nabyte przez Emitenta obligacje serii D zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 30.10.2015r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 30.06.2016r. Cena wykupu obligacji przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych) która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 Emitent informuje, że w dniu 30.10.2015r. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na mocy wzajemnego porozumienia dokonała wykupu wszystkich obligacji serii C znajdujących się w posiadaniu Emitenta. Wykupem objętych zostało 924 (dziewięćset dwadzieścia cztery) Obligacji serii C spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.620.000,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych). Emitent informuje, że 11 (jedenaście) Obligacji serii C będących w posiadaniu Spółki zostało wykupionych przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w terminie wcześniejszym.
Kwota wykupu 924 (dziewięćset dwadzieścia cztery) obligacji serii C w wysokości 4.620.000,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) powiększona została o należne na dzień 30.10.2015r. Emitentowi odsetki w wysokości 94.270,68 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt 68/100) wobec czego należna Emitentowi z tytułu wykupu Obligacji serii C kwota łącznie wyniosła 4.714.270,68 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100).

Emitent informuje również, że na mocy Porozumienia z dnia 30.10.2015r. zawartego ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. strony dokonały potrącenia wzajemnych roszczeń, z tytułu objęcia przez Emitenta obligacji serii D w kwocie 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych) oraz z tytułu wykupu przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. obligacji serii C w kwocie 4.714.270,68 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100). Na skutek dokonanego przez strony potrącenia spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 4.270,68 zł (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100) terminie do dnia 02.11.2015r.

Emitent informuje, że inwestycja w obligacje serii D ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 30.06.2016r. Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).

Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.