Nabycie aktywów znaczącej wartości

30.07.2015

Raport bieżący nr 56/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.07.2015r. Spółka objęła 935 (dziewięćset trzydzieści pięć) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000547450.

Objęcie obligacji spółki Słoneczne Inwestycje S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

Nabyte przez Emitenta obligacje serii C zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 30.07.2015r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.10.2015r. Cena wykupu obligacji przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.10.2015r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 4.675.000,00 zł
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest spółką powiązaną – znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 995.504 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 53,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.646.504 głosów stanowiących 65,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.