Nabycie aktywów znaczącej wartości

18.01.2017

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 _sześćset trzydzieści_ obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787.

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Nabyte przez Emitenta obligacje serii C zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 18.01.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji, obligacje nie są zabezpieczone. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 18.01.2018r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_, która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 18.01.2018r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. jest spółką powiązaną – znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 16.515.161 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 55,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 17.166.161 głosów stanowiących 56,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu