Nabycie aktywów znaczącej wartości

26.02.2016

Raport bieżący nr 14/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26.02.2016r. Spółka objęła 947 _dziewięćset czterdzieści siedem_ obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30/63 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787.

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.735.000,00 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_.

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 26.02.2016r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.03.2017r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 4.735.000,00 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_ która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.03.2017r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 4.735.000,00 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. jest spółką powiązaną – znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 997.504 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.648.504 głosów stanowiących 66,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.