Nabycie akcji własnych Spółki

24.05.2017

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.05.2017r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ dwie umowy nabycia akcji własnych Spółki.

Na mocy pierwszej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.04.2017r. Emitent dokonał nabycia 1.500.000 _jeden milion pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,69 zł. _sześćdziesiąt dziewięć groszy_ za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1.035.000,00 zł _jeden milion trzydzieści pięć tysięcy _. Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi w terminie 3 dni od dnia zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym.
Nabyte przez Emitenta 1.500.000 akcji własnych stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Na mocy drugiej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent dokonał nabycia 741.000 _siedemset czterdzieści jeden tysięcy_ za cenę 0,18 zł. ł _osiemnaście groszy_ za jedną akcję, czyli za łączną cenę 133.380,00 _sto trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt _. Strony postanowiły, że zapłata ceny nastąpi w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Raczam Sp. z o.o. w stosunku do Emitenta z tytułu sprzedaży akcji oraz wierzytelności przyszłej Emitenta w stosunku do Raczam Sp. z o.o. z tytułu wkładu Sprzedającego na pokrycie akcji emisji serii G Platynowe Inwestycje S.A. emitowanych w ramach kapitału warunkowego na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Rozliczenie nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2020r. Strony postanowiły, że w przypadku braku dokonania rozliczenia w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności do dnia 31.03.2020r. zapłata ceny przez Platynowe Inwestycje S.A na rzecz Raczam Sp. z o.o. nastąpi nie później niż do dnia 01.04.2020r,
Nabyte przez Emitenta 741.000 akcji własnych stanowi 2,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 741.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Emitent wyjaśnia, że nabycie przez Emitenta akcji od spółki Raczam Sp. z o.o. w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2017r. daje spółce Raczam Sp. z o.o. uprawnienie do objęcia 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G stosownie do treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r.
O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu