Nabycie akcji własnych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

31.05.2012

Raport bieżący nr 22/2012

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. (zwana także „Spółką”), działając na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz zasad realizacji uchwały NWZA, która została podana do publicznej wiadomości w dniu 11 stycznia 2012 roku (raport bieżący 5/2011), informuje o nabyciu przez Spółkę na własny rachunek 370.000 sztuk akcji AD.DRĄGOWSKI S.A.

Akcje zostały nabyte w trakcie sesji giełdowej w dniu 30 maja 2012 roku, 100.000 akcji po cenie 0,65 zł za 1 akcję oraz w dniu 31 maja 2012 roku, 270.000 akcji, po cenie 0,62 zł. Zakupione akcje stanowią łącznie 2,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dając 1,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wartość nominalna akcji wynosi 1 zł za sztukę.

Po dokonaniu opisanej transakcji, Spółka posiada łącznie 370.000 sztuk akcji własnych AD.DRĄGOWSKI S.A. stanowiących 2,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 1,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nabyte przez Spółkę akcje własne będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.