Nabycie akcji własnych Spółki

26.06.2019

Raport bieżący nr 15/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2019r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku umowę nabycia akcji własnych Spółki.
Na mocy z zawartej Umowy, w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r., Emitent dokonał nabycia 2 700 000 _dwa miliony siedemset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,45 zł _czterdzieści pięć groszy_ za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1 215 000,00 zł _jeden milion dwieście piętnaście tysięcy_. Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi w terminie 3 dni od dnia zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym.
Nabyte przez Emitenta 2 700 000 _dwa miliony siedemset tysięcy_ akcji własnych stanowi 27,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 2 700 000 _dwa miliony siedemset tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 27,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r. Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 24.06.2019r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu