Korekta raportu SA-R 2011

21.11.2014

Raport bieżący nr 34/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Pozycji pozabilansowych oraz Noty 40 w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach, załączonych do raportu rocznego SA-R 2011, opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2012 roku, skorygowanego w dniu 20 kwietnia 2012.

Załącznik: