Korekta raportu SA-R 2010

21.11.2014

Raport bieżący nr 33/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Pozycji pozabilansowych oraz Noty 40 w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach, załączonych do raportu rocznego SA-R 2010, opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Załącznik: