Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku

20.04.2010

Raport bieżący nr 14/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w związku z pismem Biegłego Rewidenta (Raport Bieżący Nr 13/2010 opublikowany w dniu 16.04.2010 r.), w którym zawiadomił Spółkę, iż kwota 539.536,83 zł kosztów wytworzenia wydawnictw, zaksięgowana dotychczas w pozycji II.4 Aktywa Bilansu pt. „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, powinna zostać przeksięgowana do pozycji „Koszty”, a ponadto kwota 86.416,06 zł – zmniejszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaksięgowana została niezgodnie z Ustawą, skorygowany został wynik Spółki za okres IV kwartału 2009 roku o kwotę 625.952,89 zł.
W załączniku opis zmienionych pozycji.