Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku

03.04.2009

Raport bieżący nr 14/2009

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. koryguje punkt II 5. Informacji dodatkowej raportu kwartalnego SA-Q 4/2008 opublikowanego w dniu 16 lutego 2009 roku. W punkcie II 5. Informacji dodatkowej błędnie policzona została ilość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Poniżej opis zmienionych pozycji;
Było
Pkt. II 5:
„5. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku.
Od dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2008 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

1. Lech Drągowski posiada:
a) 6.324.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 282.640 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 70,7% kapitału zakładowego Emitenta,
b) 12.930.640 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 70,7 % ogólnej liczby głosów.
2. Małgorzata Drągowska posiada:
a) 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 90.560 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 22,6 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 4.142.560 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 22,6 % ogólnej liczby głosów.
3. Łukasz Drągowski posiada:
a) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 26.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 6,7 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 1.226.800 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 6,7 % ogólnej liczby głosów.
Lech Drągowski, Małgorzata Drągowska i Łukasz Drągowski działają w ustnym porozumieniu między sobą i razem posiadają:
a) 9.350.000 akcji Emitenta, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 18.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100 % ogólnej liczby głosów, dlatego należy uznać wskazane osoby za podmioty dominujące.”

Jest
Pkt. II 5:
„5. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku.
Od dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2008 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

1. Lech Drągowski posiada:
c) 6.324.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 207.640 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 69,9% kapitału zakładowego Emitenta,
d) 12.855.640 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 70,3 % ogólnej liczby głosów.
2. Małgorzata Drągowska posiada:
c) 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 90.560 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 22,6 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 4.142.560 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 22,6 % ogólnej liczby głosów.
3. Łukasz Drągowski posiada:
c) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 26.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 6,7 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 1.226.800 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 6,7 % ogólnej liczby głosów.
Lech Drągowski, Małgorzata Drągowska i Łukasz Drągowski działają w ustnym porozumieniu między sobą i razem posiadają:
c) 9.275.000 akcji Emitenta, co stanowi 99,2 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 18.225.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 99,6 % ogólnej liczby głosów, dlatego należy uznać wskazane osoby za podmioty dominujące.”

Załączniki: