Korekta raportu okresowego za III kwartał 2010 roku

23.11.2010

Raport bieżący nr 48/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku dotyczącą:
– bilansu w pozycji wartości niematerialnych i prawnych;
– rachunku zysków i strat w pozycji – podatek dochodowy – część bieżąca oraz w pozycji zysk (strata) netto;
– zestawienia zmian w kapitale własnym w pozycji – wynik netto, zysk (strata) netto oraz w pozycji kapitał własny na koniec okresu;
– rachunku przepływów pieniężnych w pozycji – zysk (strata) netto, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto, razem oraz w pozycji bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych.

W załączniku opis zmienionych pozycji.

Załączniki: