Korekta raportu okresowego za I półrocze 2008 roku

03.04.2009

Raport bieżący nr 13/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. koryguje punkt IV 1., IV 4., Sprawozdania Zarządu I półrocze 2008 raportu półrocznego SA-P 2008 opublikowanego w dniu 6 listopada 2008 roku. W wymienionych punktach Sprawozdania Zarządu błędnie policzona została ilość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Poniżej opis zmienionych pozycji;

Było
Pkt. IV 1.:
„1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A..

Stan na dzień publikacji niniejszego sprawozdania.
1. Lech Drągowski posiada:
a) 6.324.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 282.640 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 70,7% kapitału zakładowego Emitenta,
b) 12.930.640 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi
70,7 % ogólnej liczby głosów.
2. Małgorzata Drągowska posiada:
a) 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 90.560 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 22,6 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 4.142.560 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 22,6 % ogólnej liczby głosów.
3. Łukasz Drągowski posiada:
a) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 26.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 6,7 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 1.226.800 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 6,7 % ogólnej liczby głosów.
Lech Drągowski, Małgorzata Drągowska i Łukasz Drągowski działają w ustnym porozumieniu między sobą i razem posiadają:
a) 9.350.000 akcji Emitenta, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Emitenta,
b) 18.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100 % ogólnej liczby głosów,
dlatego należy uznać wskazane osoby za podmioty dominujące.”

Jest
Pkt. IV 1.:
„1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu AD.DRAGOWSKI S.A..

Stan na dzień publikacji niniejszego sprawozdania.
1. Lech Drągowski posiada:
c) 6.324.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 207.640 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 69,9% kapitału zakładowego Emitenta,
d) 12.855.640 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 70,3 % ogólnej liczby głosów.
2. Małgorzata Drągowska posiada:
c) 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 90.560 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 22,6 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 4.142.560 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 22,6 % ogólnej liczby głosów.
3. Łukasz Drągowski posiada:
c) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 26.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 6,7 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 1.226.800 głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowi 6,7 % ogólnej liczby głosów.
Lech Drągowski, Małgorzata Drągowska i Łukasz Drągowski działają w ustnym porozumieniu między sobą i razem posiadają:
c) 9.275.000 akcji Emitenta, co stanowi 99,2 % kapitału zakładowego Emitenta,
d) 18.225.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 99,6 % ogólnej liczby głosów,
dlatego należy uznać wskazane osoby za podmioty dominujące.”

Było
Pkt. IV 4.:
„4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do AD.DRĄGOWSKI S.A.

Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce („znaczny akcjonariusz”).

Łącznie Łukasz Drągowski, Małgorzata Drągowska i Lech Drągowski posiadają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Znaczni akcjonariusze nie mają praw głosu innych niż wynikające z posiadanych akcji.
Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podmiotami dominującymi wobec Emitenta są Łukasz, Małgorzata i Lech Drągowscy.

Łukasz Drągowski posiada 626.800 akcji, 1.226.800 głosów (6,7%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 600.000 akcji serii A jest uprzywilejowanych, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ponadto posiada 26.800 akcji serii B. Spółka nie emi¬towała obligacji zamiennych.

Małgorzata Drągowska, posiada 2.116.560 akcji, 4142.560 głosów (22,6%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 2.026.000 akcji serii A jest uprzywilejowanych, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch gło¬sów na Walnym Zgromadzeniu. Małgorzata Drągowska jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Lech Drągowski, posiada 6.606.640 akcji, 12.930.640 głosów (70,7%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 6.324.000 akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, Lech Drągowski jest Doradcą Zarządu Emitenta.

Łukasz Drągowski, Małgorzata Drągowska i Lech Drągowski oświadczyli, że nie łączy ich żadne porozumienie, co do wykonywania prawa głosu, jednakże należy stwierdzić, że wymienieni akcjonariusze uzgadniają pomiędzy sobą podstawowe elementy polityki gospodarczej i organizacyjnej Emitenta, w tym również takie elementy, które wymagają podejmowania uchwał walnego zgromadzenia. W dniu 30.06.2008 r. wymienione wyżej osoby posiadały 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
(…)”

Jest
Pkt. IV 4.:
„4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do AD.DRĄGOWSKI S.A.

Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce („znaczny akcjonariusz”).

Łącznie Łukasz Drągowski, Małgorzata Drągowska i Lech Drągowski posiadają 99,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Znaczni akcjonariusze nie mają praw głosu innych niż wynikające z posiadanych akcji.
Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podmiotami dominującymi wobec Emitenta są Łukasz, Małgorzata i Lech Drągowscy.

Łukasz Drągowski posiada 626.800 akcji, 1.226.800 głosów (6,7%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 600.000 akcji serii A jest uprzywilejowanych, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ponadto posiada 26.800 akcji serii B. Spółka nie emi¬towała obligacji zamiennych.

Małgorzata Drągowska, posiada 2.116.560 akcji, 4142.560 głosów (22,6%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 2.026.000 akcji serii A jest uprzywilejowanych, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch gło¬sów na Walnym Zgromadzeniu. Małgorzata Drągowska jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Lech Drągowski, posiada 6.531.640 akcji, 12.855.640 głosów (70,3%), wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 6.324.000 akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, Lech Drągowski jest Doradcą Zarządu Emitenta.

Łukasz Drągowski, Małgorzata Drągowska i Lech Drągowski oświadczyli, że nie łączy ich żadne porozumienie, co do wykonywania prawa głosu, jednakże należy stwierdzić, że wymienieni akcjonariusze uzgadniają pomiędzy sobą podstawowe elementy polityki gospodarczej i organizacyjnej Emitenta, w tym również takie elementy, które wymagają podejmowania uchwał walnego zgromadzenia. W dniu 30.06.2008 r. wymienione wyżej osoby posiadały 99,2% kapitału zakładowego i 99,6% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki: