Korekta raportu nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. – Zawarcie znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

09.02.2016

Raport bieżący nr 80/2015

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki.
Emitent informuje, że niniejsza korekta spowodowana jest wystąpieniem w opublikowanym przez Spółkę raporcie oczywistych omyłek pisarskich.

W treści raportu z dnia 28.10.2015r. Emitent wskazał, że:

Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciech Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). Emitent informuje, że wartość udziałów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. w księgach Emitenta to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100).

W powyższym zakresie Emitent dokonuje korekty, a prawidłowe brzmienie wskazanego powyżej fragmentu to:

Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciech Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). Emitent informuje, że wartość udziałów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. w księgach Emitenta to 187.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych 00/100).

W pozostałym zakresie Emitent informuje, że raport nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że wartość udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. podana w treści raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2015r. opublikowanego w dniu 16.11.2015r. była prawidłowa i opiewała na wartość 187.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych 00/100).