Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

04.08.2015

Raport bieżący nr 57/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2015r. opublikowanego dnia 14.05.2015 r.

Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe zaprezentowanie informacji finansowych dotyczących Spółki w opublikowanym w dniu 14.05.2015r. raporcie okresowym , za I kwartał 2015r. oraz zastosowanie przy sporządzaniu korygowanego raportu okresowego niewłaściwych przepisów MSR 10 .
Zarząd Spółki informuje, że korektą objęte jest skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za I kwartał 2015 roku oraz informacja dodatkowa.

Załączniki: