Korekta Raportu bieżącego nr 28/2022/K

12.12.2022

English version below

Temat: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd spółki ManyDev Studio SE (dalej: „Spółka”) informuje, że z uwagi na błąd techniczny do raportu bieżącego nr 28/2022 nie dołączono załącznika – zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka załącznik ten przekazuje w załączeniu do raportu.

Treść raportu bieżącego nr 28/2022 pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załącznik: 2800_PLW_zawiadomienie_UKNF_10.12.2022_ManyDev-sig.pdf